11

TRENDİM PAZAR SAN. VE TİC. A.Ş. (“Trendim Pazar”) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları, aktarıldığı alıcı grupları, işlemenin dayanağı olan hukuki sebepler ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

1-İşlenen Kişisel Veriler

İletişim:  E-posta Adresi
Müşteri İşlem Bilgisi: Fatura ve Teslimat Adresi
[Bireysel’i seçmeniz halinde: Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, T.C. Vatandaşı Olmadığı Bilgisi, Adres, Şehir, İlçe, Posta Kodu, Cep telefonu, Teslimat Tipi (Standart/Mağaza);

Kurumsal’ı seçmeniz halinde: Ad, Soyad, Adres, Şehir, İlçe, Posta Kodu, Cep telefonu, Firma Adı, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Teslimat Tipi (Standart/Mağaza)]

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda işleme amaçlarıyla eşleştirilmiştir:

E-posta Adresi:

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Fatura:

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe işlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Teslimat Adresi:

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Trendim Pazar mobil uygulaması, www.trendimpazar.com üzerinden otomatik yollarla toplanmaktadır. E-posta adresi şeklindeki kişisel veriniz,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Fatura şeklindeki kişisel veriniz,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Teslimat Adresi şeklindeki kişisel veriniz,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

4-Kişisel Verilerin Aktarılması

Teslimat Adresi şeklindeki kişisel verileriniz, siparişinizin tarafınıza ulaştırılması amacıyla lojistik desteği veren Tedarikçi’lerimize,

Süreç içerisinde işlenmekte olan tüm kişisel verileriniz (e-posta, fatura ve teslimat adresi) hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi için destek aldığımız Tedarikçi’lerimize; dış denetim hizmeti aldığımız Tedarikçi’lerimize ve talep edilmesi/gerekmesi halinde bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara aktarılabilecektir.

5- İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları,

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Trendim Pazar’a iletmeniz durumunda Trendim Pazar talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Trendim Pazar tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Kişisel verinin sahibi olan ilgili kişiler olarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Trendim Pazar’ın GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. ÖZTRAK CAD. NO 23/ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ adresine kimliğinizi tevsik edici belgeler ile yazılı olarak iletebilir,  info@trendimpazar.com  veya  info@trendimpazar.com adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Trendim Pazar’ın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Trendim Pazar’a ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay veren ilgili kişiler diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden vermiş oldukları iletişim bilgileri üzerinden kendileri ile genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilir.

İlgili kişiler/üyeler bu husustaki ret bildirimini, Trendim Pazar mağazalarından veya yukarıda bahsedilen ilgili diğer kanallardan gerçekleştirebilir.

İlgili kişinin/üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).

Ana Menü